TEAM NI RESULTS IN BRIDLINGTON - MENS, LADIES, SENIORS & MASTERSTEAM NI results in Bridlington

MENS A
SATURDAY
17-8 v Norway
15-10 v S.Ireland
SUNDAY
14-11 v Cyprus
8-17 v Scotland
MONDAY
13-12 v England
TUESDAY
5-20 v Wales
17-8 v France
WEDNESDAY
17-8 v Gibraltar
6-19 v Malta

MENS B1
SATURDAY
17-16 v N.Ireland B2
12-21 v Scotland B1
SUNDAY
16-17 v Wales B1
10-23 v S.Ireland B1
MONDAY
15-18 v England B1
TUESDAY
20-13 v England B2
WEDNESDAY
15-18 v Wales B2
17-16 v Scotland B2

MENS B2
SATURDAY
16-17 v N.Ireland B1
12-21 v England B2
SUNDAY
5-28 v Scotland B1
MONDAY
15-18 v Wales B1
TUESDAY
14-19 v Wales B2
13-20 v S.Ireland B1
WEDNESDAY
12-21 v Scotland B2
13-20 v England B1

LADIES A
SATURDAY
19-6 v Gibraltar
10-15 v France
SUNDAY
8-17 v Scotland
12-13 v Wales
MONDAY 
19-6 v Gibraltar 
TUESDAY
8-17 v France
11-14 v Scotland
WEDNESDAY
17-8 v Wales
10-15 v England
THURSDAY SEMI FINAL
12-13 v France

LADIES B1
SATURDAY
9-12 v N.Ireland B2
5-16 v England B1
SUNDAY
No matches
MONDAY
8-13 v Scotland B1
TUESDAY
12-9 v Wales B1
WEDNESDAY
5-16 v Scotland B2
9-12 v England B2

LADIES B2
SATURDAY
12-9 v N.Ireland B1
SUNDAY
No matches
MONDAY
6-15 v England B1
TUESDAY 
6-15 v Scotland B2
8-13 v Scotland B1
WEDNESDAY
5-16 v England B2
9-12 v Wales

 
SENIORS A
SATURDAY
24-1 v Gibraltar
12-13 v England
SUNDAY
No matches
MONDAY
12-13 v S.Ireland
TUESDAY
9-16 v Scotland
11-14 v France
WEDNESDAY
12-13 v Wales

SENIORS B1
SATURDAY
11-14 v N.Ireland B2
10-15 v Scotland B1
SUNDAY
14-11 v Scotland B2
14-11 v S.Ireland B1
MONDAY
11-14 v Wales B1
TUESDAY
8-17 v England B2
12-13 v England B1
WEDNESDAY
10-15 v Wales B2
9-16 v S.Ireland B2

SENIORS B2
SATURDAY
14-11 v N.Ireland B1
11-14 v S.Ireland B1
SUNDAY
11-14 v Wales B1
9-16 v England B1
MONDAY
8-17 v England B2
TUESDAY
5-20 v Wales B2
17-8 v S.Ireland B2
WEDNESDAY
13-12 v Scotland B2
10-15 v Scotland B1

MASTERS A
SATURDAY
10-15 v Scotland
16-9 v S.Ireland
SUNDAY
19-6 v Gibraltar
15-10 v Wales
MONDAY
10-15 v England
15-10 v Scotland
TUESDAY
17-8 v S.Ireland
15-10 v Gibraltar
WEDNESDAY
15-10 v Wales
14-11 v England
THURSDAY - SEMI FINAL
8-13 v England

MASTERS B
SATURDAY
17-8 v S.Ireland B1
10-15 v England B1
SUNDAY
13-12 v Wales B1
MONDAY
11-14 v Wales B2
TUESDAY
15-10 v England B2
WEDNESDAY
13-12 v Scotland B2
12-13 v Scotland B1
THURSDAY SEMI FINAL
10-13 v England B1