NI Ladies Individual Championships Results

Debby Walker 3
Bye 0 Debby Walker 2
v
Kathy Leddy 2 Kathryn Wilson 3Kathryn Wilson 3
Kathryn Wilson 2
vLyndsey Ruddock 3
Pamela Hamilton 3


Elise Richardson 1 Lyndsey Ruddock 1
v
Clare Webster 0 Pamela Hamilton 3
Pamela Hamilton 3

Pamela Hamilton 2
v


Donna McMaster 1

Alex Babb 4

Roisin Smyth 3 Roisin Smyth 2
v
Debbie Murphy 3 Debbie Murphy 3Jean McIlroy 2
Debbie Murphy 0
vLazzara Blair 0
Alex Babb 3


Sally Caughey 3 Sally Caughey 0
v
Alex Babb 3 Alex Babb 3Bye 0


Alex Babb 1
v
Sara Greenberg 3


Mary McCourt 5
Karen McCormick 2 Sara Greenberg 3
v
Linzi McClelland 1 Katrina McVeigh 0Katrina McVeigh 3
Sara Greenberg 2
vEadie McFeeters 3
Mary McCourt 3


Lesley Leddy 0 Eadie McFeeters 2
v
Julie Lipton 1 Mary McCourt 3Mary McCourt 3

Mary McCourt 4
v


Lynsey Gardner 3

Lynsey Gardner 2

Susan Graham 1 Lynsey Gardner 3
v
Emma Service 3 Emma Service 1Ally Ferris 1
Lynsey Gardner 3
vJulie Henderson 3
Kim Dockery 0


Krissie Cutler 0 Julie Henderson 2
v
Kim Dockery 3 Kim Dockery 3Bye 0